REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Dzień dobry! Jeśli czytasz ten Regulamin to być może oznacza, że cenisz sobie jasne zasady udzielania usług, tak jak ja. Dlatego przygotowałam dla Ciebie ten dokument, w którym dowiesz się w jaki sposób udzielam Konsultacji, jak można je rezerwować, opłacić lub ew. zmienić termin lub zrezygnować. 

Jeśli lubisz informacje w pigułce, przeczytaj 3 najważniejsze punkty, które powinnaś wiedzieć:

 • po zarezerwowaniu i opłaceniu terminu Konsultacji otrzymujesz emailem potwierdzenie, w którym znajdziesz wszystkie niezbędne informacje: termin Konsultacji oraz link do pokoju online, w którym odbędzie się nasze spotkanie (wystarczy w niego kliknąć lub skopiować link do przeglądarki w terminie Konsultacji).
  Jeśli nie otrzymasz emaila sprawdź najpierw foldery: spam i oferty, a jeśli go nie znajdziesz napisz na adres: kontakt@kingawieckowska.pl
 • Jeśli zechcesz zmienić termin Konsultacji, napisz na adres kontakt@kingawieckowska.pl
 • Jeśli zechcesz odwołać spotkanie, kliknij w przycisk „anuluj rezerwację” znajdujący się w emailu potwierdzającym rezerwację oraz wyślij stosowne Oświadczenie z prośbą o zwrot środków.
  Każdy Klient może odwołać dokonaną rezerwację nie później niż 24 godziny przed jej terminem.
  Akceptując Regulamin zgadzasz się na utratę prawa do odstąpienia od Umowy w ustawowym terminie 14 dni, jeśli przed upływem tego terminu Konsultacja odbędzie się i zostanie Ci udzielona
  (szczegóły znajdziesz w punkcie VIII Regulaminu).

I. Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady, rodzaj oraz sposób świadczenia usług, w tym zawierania umów i postępowania reklamacyjnego, za pośrednictwem strony internetowej https://kingawieckowska.pl/ na której umieszczony jest formularz z możliwością rezerwacji terminu usługi Konsultacji oraz opłacenia jej pod adresem https://www.kingawieckowska.bookero.pl/ (zwanej dalej Stroną).

2. Usługi świadczone są przez firmę ESENCJA Kinga Więckowska (zwaną dalej Usługodawcą) z siedzibą w Warszawie, przy Szanajcy 11 m.36, kod pocztowy: 03-481, NIP: 113-238-74-62, reprezentowaną przez: Kingę Więckowską.

3. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i Przedsiębiorców.

4. Korzystanie ze Strony, w tym zwłaszcza dokonywanie rezerwacji terminu Konsultacji, wymaga uprzedniego zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacji.

5. Korzystanie z Serwisu możliwe jest przy spełnieniu następujących minimalnych warunków technicznych: 

 • posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet;
 • posiadanie adresu e-mail;
 • zainstalowana przeglądarka internetowa z pośród przeglądarek powszechnie dostępnych;
 • włączona obsługa JAVASCRIPT;
 • włączenie w przeglądarce obsługi plików Cookies;

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

7. Klienci mogą kontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@kingawieckowska.pl lub telefonicznie pod numerem 791 777 771;

II. Słownik pojęć

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się definicje wykorzystywanych w jego treści następujących pojęć:

 

 1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument, który jest nieodpłatnie udostępniany Klientowi przed zawarciem umowy, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient;
 2. Strona– oznacza stronę internetową działającą pod domeną https://www.kingawieckowska.bookero.pl/ za pośrednictwem której można zarezerwować usługę psychologiczną: Konsultacja oraz dokonać za nią płatności;
 3. Usługodawca– oznacza firmę ESENCJA Kinga Więckowska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szanajcy 11 m.36, kod pocztowy: 03-481, NIP: 113-238-74-62, reprezentowaną przez: Kingę Więckowską;
 4. Klient– oznacza osobę fizyczną lub osobę prawną, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę z Usługodawcą za pośrednictwem Strony;
 5. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Przedsiębiorca– oznacza osobę fizyczną lub osobę prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 7. Formularz zamówienia– formularz udostępniany na Stronie, który umożliwia dokonanie rezerwacji terminu Konsultacji;
 8. Dokonanie rezerwacji terminu Konsultacji– oznacza złożenie przez Klienta za pośrednictwem Strony zamówienia usługi psychologicznej – Konsultacji psychologicznej;
 9. Konsultacja – odpłatne spotkanie ze specjalistą psychologiem, psychoterapeutą, coachem w celu udzielenia mu usługi psychologicznej. Konsultacja jest spotkaniem online tzn. udzielana jest za pośrednictwem narzędzi umożliwiających spotkanie przez Internet;
 10. Umowa– umowa zawierana za pośrednictwem Strony, w ramach której Klient, zleca, a Usługodawca zobowiązuje się do udzielenia odpłatnej Konsultacji;

III. Opis usługi świadczonej za pośrednictwem Strony

 1. Usługodawca oferuje świadczenie na rzecz Klienta za pośrednictwem Strony dokonania odpłatnej rezerwacji terminu Konsultacji, która zostanie udzielona na odległość, tj. za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, w szczególności takich jak: telefon, e-mail, Skype, Whereby, Messenger, Zoom.
 2. Konsultacja ma charakter usługi psychologicznej – konsultacji psychologicznej z elementami life coachingu, która jest pojedycznym, niezobowiązującym spotkaniem ze specjalistą, który jest jednocześnie coachem, psychologiem i psychoterapeutą. Służy ona rozpoznaniu i nazwaniu potrzeb i celów Klienta oraz towarzyszeniu mu w wyborze najlepszej, na ten moment, metody wsparcia, rozwoju, współpracy dla Klienta.
 3. Konsultacja nie jest doradztwem w rozumieniu ustawy.
 4. Konsultacja może, ale nie musi zakończyć się podjęciem współpracy z Usługodawcą.
 5. Przedstawicielem Usługodawcy i jednocześnie udzielającym Konsultacji jest Kinga Więckowska posiadająca wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie w pracy psychologa, psychoterapeuty i coacha.
 6. Usługodawca informuje o tym, że zwraca szczególną uwagę na poszanowanie standardów etycznych wykonywanych zawodów, w tym, w szczególności zasad poufności danych i treści rozmów z Klientem.

IV. Dokonywanie rezerwacji

 1. Dokonanie rezerwacji terminu Konsultacji nie wymaga zakładania konta czy rejestracji na Stronie.  
 2. Rezerwacji można dokonywać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Strony wynikający z przyczyn od niego niezależnych, siły wyższej lub działania osób trzecich, ze względu na czynności konserwatorskie, modernizację, rozbudowę, konserwacje lub modyfikacje Strony
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych za pośrednictwem Strony, jeśli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej) oraz nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Strony, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w tym ze względu na korzystanie przez niego ze Strony w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 5. W celu dokonania wiążącej Klienta rezerwacji terminu Konsultacji, Klient zobowiązany jest: 
 • wejść na Stronę https://www.kingawieckowska.bookero.pl/, poprzez kliknięcie jednego z przycisków „zapisz się” lub „umów się” na Konsultację umieszczonych na stronie https://kingawieckowska.pl/;
 • dokonać wyboru terminu Konsultacji;
 • wypełnić Formularz zamówienia podając swoje prawdziwe imię i nazwisko, adres email i opcjonalnie numer telefonu;
 • dokonać zapłaty pełnej kwoty wynagrodzenia podanej na Stronie;
 • w przypadku Klienta będącego Konsumentem, który dokonał wyboru terminu Konsultacji przypadającego przed upływem następnych 14 dni – wyrazić dodatkowo zgodę na udzielenie Konsultacji przed upływem terminu na odstąpienie od umowy w warunkach powodujących utratę prawa do odstąpienia. 

V. Płatności

 1. Płatności wynagrodzenia przyjmowane są wyłącznie z góry, po cenie wyrażonej w złotych polskich. Ceny uwidocznione na Stronie są cenami brutto.
 2. Klienta wiąże cena widoczna na Stronie w chwili dokonywania rezerwacji terminu Konsultacji. Ewentualne zmiany cen nie dotyczą rezerwacji dokonanych przed wejściem tych zmian w życie.
 3. Usługodawca umożliwia dokonywanie płatności wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Przelewy24, w sposób opisany poniżej.
 4. Po wypełnieniu przez Klienta Formularza zamówienia i kliknięciu w zakładkę “Przejdź do płatności” nastąpi przekierowanie Klienta na formatkę płatniczą prezentującą listę banków, w której Klient wybiera swój bank i ma możliwość dokonania szybkiego przelewu automatycznego.
 5. Po dokonaniu wyboru banku nastąpi przekierowanie Klienta do bankowości internetowej, gdzie po zalogowaniu Klient potwierdza wypełniony automatycznie formularz, co powoduje sfinalizowanie transakcji.
 6. W przypadku przerwania płatności, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana i nie dochodzi do złożenia przez Klienta rezerwacji i zamówienia.

VI. Zawarcie umowy

 1. Po dokonaniu przez Klienta rezerwacji terminu Konsultacji oraz zaksięgowaniu płatności na rachunku Usługodawcy, Usługodawca niezwłocznie potwierdza przyjęcie rezerwacji e-mailem na adres Klienta wskazany przez niego przy wypełnieniu Formularza zamówienia.
 2. Potwierdzenie, o którym mowa w punkcie 1 zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów rezerwacji (zamówienia), w tym termin i sposób jej udzielenia.  
 3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 1 dochodzi do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Klientem Umowy. 

VII. Termin udzielenia Konsultacji

 1. Konsultacja zostanie udzielona w terminie wynikającym z dokonanej rezerwacji, potwierdzonym przez Usługodawcę, z zastrzeżeniem punktów: 2 i 3.
 2. Usługodawca świadczy Konsultacje eksperckie w dni robocze we wskazanych w ramach Strony.
 3. Konsultacja trwa 50 minut, natomiast Usługodawca zastrzega możliwość skrócenia lub przedłużenia czasu trwania Konsultacji, o którym mowa w punkcie 1, jeśli będzie taka uzasadniona potrzeba oraz Klient wyrazi na to zgodę.  
 4. W emailu potwierdzającym rezerwację terminu Konsultacji Klient otrzymuje również informację o środku komunikacji, za pośrednictwem którego udzielona zostanie Konsultacja. Klient ma prawo poprosić o zmianę tego środka na inny kontaktując się z Usługodawcą pod adresem: kontakt@kingawieckowska.pl. Usługodawca zapewnia, że dokona wszelkich możliwych dla niego działań, aby ta zmiana była możliwa, jednak zastrzega sobie prawo odmówienia zmiany środka komunikacji.

VIII. Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Każdy Klient może odwołać dokonaną rezerwację nie później niż na 24 godziny przed jej terminem. W celu odwołania rezerwacji klient powinien kliknąć w link z napisem „Anuluj rezerwację”, który znajduje się w emailu potwierdzającym rezerwację terminu Konsultacji.
 2. Z zastrzeżeniem wyjątku przewidzianego w ust. 3, Klientowi będącemu Konsumentem, który zawarł umowę na odległość przysługuje dodatkowo prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni liczonych od zawarcia umowy. Prawo odstąpienia wykonuje się poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia, wg. podanego wzoru:

  ___________________

  (miasto, data)

  Dane Klienta:

  ____________________________

  (imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu)

   

  Adresat:

  ESENCJA Kinga Więckowska
  ul. Szanajcy 11 m.36, 03-481 Warszawa

  OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

  Ja niżej podpisany/-a, oświadczam, że odstępuję od zawartej z Państwem na odległość w dniu __________ umowy, mającej za swój przedmiot udzielenie Konsultacji psychologicznej w zarezerwowanym przeze mnie terminie.

  Poniżej wskazuję mój numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić przelew uiszczonej przeze mnie płatności:

  _____________________________________________________________.

  (wpisz nr rachunku bankowego)

  ___________________

  (podpis)

 3. Oświadczenie to należy przesłać pocztą elektroniczną adres: kontakt@kingawieckowska.pl . Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem oraz otrzymanie potwierdzenia otrzymania wiadomości emailem zwrotnym. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia Klient zobowiązany jest skontaktować się z Usługodawcą telefonicznie i powiadomić o chęci odstąpienia od umowy. Brak otrzymania potwierdzenia lub kontaktu telefonicznego jest równoznaczne z brakiem oświadczenia odstąpienia od Umowy.
 4. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem, który wybrał termin Konsultacji przypadający przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, wyrażając jednocześnie zgodę na przystąpienie przez Usługodawcę do spełniania świadczenia przed upływem wspomnianego terminu do odstąpienia, a Usługodawca w odpowiedzi na tą zgodę udzielił Klientowi Konsultacji.
 5. W przypadku odwołania rezerwacji zgodnie z punktem 1 lub odstąpienia od umowy zgodnie z punktem 2, Usługodawca zwraca Klientowi uiszczone przez niego wynagrodzenie. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni licząc od chwili otrzymania oświadczenia Klienta o odwołaniu rezerwacji lub odstąpieniu od umowy. Zwrot dokonywany będzie przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

IX. Reklamacje

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług za pośrednictwem Strony Klient może składać za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@kingawieckowska.pl.
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od chwili jej otrzymania.
 3. Klient powinien wskazać okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona na adres e-mail wskazany przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym.

X. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony jest firma ESENCJA Kinga Więckowska (zwaną dalej Usługodawcą) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szanajcy 11 m.36, kod pocztowy: 03-481, NIP: 113-238-74-62, reprezentowaną przez: Kingę Więckowską.
 2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane w Polityce Prywatności i są dostępne pod adresem: https://kingawieckowska.pl/polityka-prywatnosci/.
 3. Korzystanie z możliwości oferowanych w ramach Strony jest w pełni dobrowolne, jednakże podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia oraz realizacji Umowy. Wobec tego niepodanie danych osobowych uniemożliwi podjęcie współpracy pomiędzy Klientem, a Administratorem / Usługodawcą.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie umowy zawierane za pośrednictwem Strony i na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 2. Klient zobowiązany jest korzystać ze Strony zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Klient zobowiązany jest do wprowadzania na Stroniejedynie takich danych, które pozostają zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku błędnie podanych danych Klient obowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o każdej zmianie, która zaistniała jeszcze przed wykonaniem Umowy, aby Konsultacja mogła zostać zrealizowana. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie przekazane dane.
 4. Spory sądowe powstałe pomiędzy Klientem niebędącym Konsumentem, a Usługodawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy. W przypadku Konsumentów właściwość Sądu ustala się na zasadach ogólnych wynikających z ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.
 5. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie treści zmienionego Regulaminu. Rezerwacje złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

Data ostatniej aktualizacji Regulaminu 28.01.2023 r.

Regulamin świadczenia usług